Installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark - Anmälan

LÄS MER

Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)

Det krävs bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Bygglov krävs om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga. Detsamma gäller om den är till för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på bygglov. Detsamma gäller för anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och är hemliga.

 

Skicka blanketten till:
Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektavdelningen
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
0456-81 60 00