Bygglov - Ansökan

LÄS MER

Planerar du att bygga en ny villa eller ett fler­familjs­hus behöver du söka bygglov. Du ska också söka bygg­lov om du vill bygga till ditt hus. Ligger din fastighet inom område med detaljplan krävs bygglov. Av detaljplanen framgår hur fastigheten får bebyggas.

Bygglov krävs för att uppföra plank, murar och stödmurar. Det är viktigt att plank och mur ska placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det ska med andra ord ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande och som är lämplig för dess omgivning.

Om du vill ändra markens höjdläge avsevärt måste du söka marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Inom detaljplanelagt område och för bygglovspliktiga byggnader behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Ett garage, en carport eller ett förråd är en komplementbyggnad, en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad och som inte sitter ihop med den.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

 

Skicka blanketten till:
Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektavdelningen
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
0456-81 60 00