Övernattning tillfällig - anmälan

LÄS MER

Anmälan för tillfällig övernattning.

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande.

Enligt 2 kap. 2 § i Lag om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattning.

 

Skicka blanketten till:
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Rörvägen 2 
374 32 Karlshamn

Frågor om e-tjänsten

Medborgarkontoret
medborgarkontoret@solvesborg.se
0456-81 61 81