Tidigare skolstart

LÄS MER

Här ansöker du om tidigare skolstart.

Observera att vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass, 7 kap. 10 § skollagen

Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.

Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år om barnet då har gått ut förskoleklassen, eller om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i grundskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det. Beslut i frågan fattas av rektorn när det gäller grundskolan.

Beslut som fattats enligt 7 kap. 11 § skollagen kan inte överklagas.