Årsräkning/årsuppgift

LÄS MER

Här finns ifyllningsbara blanketten  Årsräkning/årsuppgift.
Det går bra att antingen först skriva ut den och sedan fylla i den för hand eller kan man fylla i den först och sedan skriva ut den.


Inkomster ska redovisas brutto, d.v.s. före skatt. Skatter ska tas upp som utgift. Övriga utgifter ska tas upp på det år de betalas.

Konton: Bifoga saldobesked (av saldobeskedet ska framgå om kontot är spärrat). Gode män, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare ska normalt sett ha tillgång till endast ett ospärrat konto (som ska användas för löpande utgifter).

Försäkringar: Bifoga bevis från försäkringsgivaren om innehavet.

Fordringar: Bifoga kopia på revers eller andra lånehandlingar.

Fastigheter eller tomträtt: Taxeringsbevis ska bifogas förteckningen. Fastigheten tas upp till taxeringsvärdet.

Bostadsrätter: Bevis om ägarförhållandet ska bifogas förteckningen. Bostadsrätten tas upp till förmögenhetsvärdet.

Värdepapper: Ange antal eller andelar av aktier, fonder och obligationer. Bevis från värdepappersförvaltaren om innehavet ska bifogas samt visa om värdepappren är spärrade. Värdepapper tas upp till marknadsvärdet.

Skulder: Bifoga kopia på revers eller andra lånehandlingar.

Särskild förvaltning: Tillgångar som står under särskild förvaltning tas upp på en särskild bilaga. Detsamma gäller om det finns tillgångar som en omyndig själv får förvalta.

Om båda föräldrarna är förmyndare ska båda skriva på redovisningen.

Årsuppgift för dödsbo: Om delägare enligt avtal sammanlever i oskiftat bo ska uppgiften redovisa den sammanlagda behållna inkomsten under föregående år samt en översikt av boets tillgångar och skulder vid årets slut. Har underåriga syskon samma förmyndare bör gemensam årsuppgift lämnas. (Obs. gäller endast årsuppgift för dödsbo.)

 

Checklista

Kontantprincipen gäller, d.v.s. redovisa endast faktiska kostnader och utgifter under perioden. Värdeökningar/-minskningar redovisas inte.

A. Tillgångar
Under tillgångar upptas huvudmannens/myndligens tillgångar den 1/1 och är de tillgångar du uppgav den 31/12 föregående årsräkning. Om du blivit förordnad under året ska du istället uppge de tillgångar som du redovisade i förteckningen.

Banktillgångar, fastigheter, bostadsrätter och värdepapper anges men räknas inte med när du räknar ihop i ruta A.

B. Inkomster ska anges i brutto

  • arv, gåvor, medsänd bouppteckning, arvskifte och eventuellt testamente om dessa inte lämnats tidigare
  • ränteinkomster, medsänd kontrolluppgift från bank
  • utdelningar av värdepapper och fonder om de inte är reinvesterade, vilket innebär att det automatiskt köps nya andelar i fonden. Inga kontanta medel utbetalas då
  • försäljningslikvid för fastighet, bostadsrätt, värdepapper exempelvis från aktier, fondandelar, teckningsrätter, obligationer
  • erhållna gåvor

A + B räknas därefter ihop

C. Utgifter
Om du inte varit förordnad under hela året ska du bara ta med utgifter för den del av året du varit förmyndare/god man.

Alla utgifter ska styrkas med verifikationer.

  •  preliminärskatt på räntor, utdelningar m.m.
  •  kvarskatt/fyllnadsinbetalning
  •  betalda skuldräntor, amorteringar
  •  köpeskilling för värdepapper, exempelvis obligationer, fondandelar (ej reinvesterad fondutdelning). Köpeskilling för fastighet och bostadsrätt
  •  övriga levnadskostnader/utgifter medtas och specificeras

D. Tillgångar den 31/12 eller upphörandedatum vid sluträkning, bankkonton/kontanter
Banktillgodohavanden ska specificeras med angivande av bank och kontonummer och upptas till kapitalbelopp inklusive årets ränta. Det ska även framgå på årsbeskeden om konton är överförmyndarspärrade och om du träffat avtal med banken gällande bankdepå.

Värdepapper, fastigheter och bostadsrätter eller annan värdefull tillgång anges och ska styrkas med angivande av antal och art, med årsbesked från banker, fondkommissionärer eller liknande, men inte räknas ihop med bankkonton/kontanter.

Premieobligationer får upptas till nominella värdet.
Fordringar upptas till fordringsbeloppet.
Fastigheter upptas till taxeringsvärdet.
Bostadsrätter upptas till det beskattningsbara förmögenhetsvärdet.

C + D räknas ihop och ska stämma med summan A + B

Skulder
Sist redovisas huvumannens skulder den 1/1 och 31/12. Även dessa uppgifter ska styrkas från långivare eller kronofogde.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Ida Svensson
ida.svensson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se