Tillägssbelopp förskola - ansökan

LÄS MER

Tilläggsbelopp i förskolan

Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskolan, påvisar att utbildningen i förskolan ska anpassas till alla barn. Barn i behov av särskilt stöd ska få stöd som är utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. För många barn är en generellt god kvalitet i

förskolan det viktigaste. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Rektorn har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver (Lpfö 18).

Tilläggsbelopp ska enligt 8 kap. 23 § första stycket skollagen (2010:800) lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Det är förskolan som ska visa att förutsättningarna för rätt till tilläggsbelopp är uppfyllda, vilket innebär att det ställs stora krav på förskolans utredning.

Med tilläggsbelopp avses enligt 14 kap. 8 § första stycket skolförordningen (2011:185) ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn med stora inlärningssvårigheter.

Tilläggsbeloppet är till för barn med:

  • fysiska funktionsvariationer och/eller nedsatta funktioner på grund av medicinska skäl
  • stora inlärningssvårigheter.

För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära, krävs att stödbehovet och de insatta stödåtgärderna är frekventa och kontinuerliga.

Ett barn har alltid rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den endast ges om tilläggsbelopp beviljas. Huvudmannen kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att de stödåtgärder som kan ligga till grund för tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Näst intill alla barns behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet (HFD 2012 ref. 46).


Ansökan om tilläggsbelopp i förskolan

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära insatser och som

  • är folkbokförda i Sölvesborgs kommun
  • är inskrivna i en förskola, fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg som är belägen i Sölvesborgs kommun eller i en annan kommun.

Efter samråd med vårdnadshavare ansöker förskolor om tilläggsbelopp. Det är ansvarig rektor som ska göra ansökan. Ansökningar och bilagor är allmänna handlingar. Vissa uppgifter omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Samtycke ska inhämtas från barnets vårdnadshavare inför ansökan om tilläggsbelopp.

Om förskolan har tillgång till intyg från läkare, logoped, psykolog eller liknande ska dessa bifogas i sin helhet. All annan skriftlig information som biläggs ansökan, till exempel pedagogiska kartläggningar, ska vara undertecknade av vårdnadshavare. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste utredningen klart visa att barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd (HFD 2012 ref. 46).

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras när som helst under terminen, men eftersom tilläggsbelopp inte beviljas retroaktivt vill vi uppmuntra er till att skicka in ansökningar gällande vårterminen i november och ansökningar gällande höstterminen i maj.


Handläggning

Handläggningstiden för en komplett ansökan är vanligtvis en månad. Ansökan är komplett när handlingsplanen och eventuell uppföljning är bifogad, korrekt undertecknad och samtliga efterfrågade uppgifter finns med. Vid en ofullständig ansökan kommer ansökan att avslås, en ofullständig ansökan kan inte prövas. Handläggningstiden kan bli längre vid terminsstart. Kompletta ansökningar hanteras i turordning efter ansökningsdatum.


Handlingsplan

Handlingsplanen är en del av ansökningsblanketten. Du hittar blanketten här. Av denna handling ska det tydligt framgå vad förskolan redan gjort och på vilket sätt man i framtiden planerar att stödja barnet.

Vid utarbetandet av handlingsplanen ska vårdnadshavarna ges möjlighet att delta vid utformandet av stödinsatserna. Det ska tydligt framgå i handlingsplanen vilka stödbehov barnet har, hur planerade insatser ska genomföras och hur ofta stödinsatserna behövs.


Beslut om tilläggsbelopp

Förvaltningens beslut om tilläggsbelopp diarieförs och expedieras per post till den fristående förskolan alt. den enskilda pedagogiska omsorgen.

Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt.

Uppföljning när barn slutar

Förskolan ska meddela Barn- och utbildningsförvaltningen om barnet slutar i verksamheten eller flyttar, eftersom rätten till tilläggsbelopp då upphör. I samband med att barnet slutar gör rektorn också en sista uppföljning. Om tilläggsbeloppet inte nyttjas ska förskolan inte fakturera och beviljad ersättning som inte har nyttjats kommer att krävas tillbaka.


Bifoga följande dokument till ansökan:

  • eventuellt utlåtande av psykolog och/eller läkare
  • pedagogisk utredning inför beslut om handlingsplan
  • aktuella handlingsplaner och utvärderingar av handlingsplaner.


Skicka komplett ansökan till:

Barn och utbildningsförvaltningen
Tilläggsbelopp
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

Behandling av personuppgifter