Tilläggsbelopp skola - ansökan

LÄS MER

Tilläggsbelopp i skola

I skollagen (10 kap. 39§) framgår att en fristående huvudman kan få ersättning i form av ett tilläggsbelopp, utöver grundbeloppet, avsett att finansiera extraordinära stödinsatser för elever vars behov av särskilt stöd bedöms som omfattande, deltar i lovskola eller erbjuds modersmålsundervisning.

Tilläggsbelopp utgår inte för särskilt stöd, det vill säga:

 • extra undervisning
 • individualiserat lärande
 • specialpedagogiska insatser
 • undervisning i särskilt grupp

Kostnader för ovanstående stödåtgärder beräknas rymmas inom ramen för grundbeloppet. Tilläggsbeloppet är avsett att ge ersättning för insatser såsom assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som riktar sig direkt till den enskilde eleven och som väsentligen avviker från det generella stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla.

Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödinsatser som inte har koppling till den vanliga undervisningen (Prop. 2008/09:171).

För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas krävs att elevens stödbehov klarläggs och bedöms inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Kostnaden för stödet ska vara omedelbart kopplat till den enskilde eleven och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.


Ansökan

Tilläggsbeloppet går utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen. Det berättigar inte till kostnader för stöd i form av extra undervisning, insats av specialpedagog, undervisning i särskild grupp, visst stöd av elevassistent eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa elever att nå målen i normalfallet. Kostnaden för sådana åtgärder ingår i stället i grundbeloppet.

 • Tilläggsbelopp kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Sölvesborgs kommun.
 • Tilläggsbelopp kan sökas löpande under läsåret men beviljas inte retroaktivt.
 • Beslut om tilläggsbelopp gäller för sökt period, som längst terminen ut.

Upplysningsvis är tilläggsbeloppet inte avsett att totalfinansiera den stödinsats som rektor beslutat om i ett åtgärdsprogram. Tilläggsbeloppet är ett ekonomiskt bidrag som underlättar för rektor att genomföra åtgärden.

Det är ansvarig rektor som ska göra ansökan. Ansökningar och bilagor är allmänna handlingar. Vissa uppgifter omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Om skolan har tillgång till intyg från läkare, logoped, psykolog eller liknande ska dessa bifogas i sin helhet.

Bifoga följande dokument till ansökan:

 • pedagogisk utredning inför beslut om åtgärdsprogram
 • åtgärdsprogram för sökt period samt utvärdering av föregående åtgärdsprogram
 • eventuella intyg/utlåtande från till exempel läkare, psykolog, logoped
 • elevens schema för den sökta perioden
 • elevens frånvaro föregående termin
 • utdrag ur betygskatalog för eleven alternativt måluppfyllelsedokument för eleven om eleven inte har betyg

Slutredovisning måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan för kommande termin ska behandlas.


Handläggning

Handläggningstiden för en komplett ansökan är vanligtvis en månad. Ansökan är komplett när den är korrekt undertecknad och samtliga efterfrågade uppgifter finns med. Vid en ofullständig ansökan kommer ansökan att avslås, en ofullständig ansökan kan inte prövas. Handläggningstiden kan bli längre vid terminsstart. Kompletta ansökningar hanteras i turordning efter ansökningsdatum.


Beslut om tilläggsbelopp

Förvaltningens beslut om tilläggsbelopp diarieförs och expedieras per post till skolan.

Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt.


Redovisning när elev slutar

Skolan ska meddela Barn- och utbildningsförvaltningen om barnet slutar i verksamheten eller flyttar, eftersom rätten till tilläggsbelopp då upphör. I samband med att eleven slutar gör rektorn också en redovisning. Om tilläggsbeloppet inte nyttjas ska skolan inte fakturera och beviljad ersättning som inte har nyttjats kommer att krävas tillbaka.

 

Skicka komplett ansökan via post till:

Barn och utbildningsförvaltningen
Tilläggsbelopp
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras när som helst under terminen, men eftersom tilläggsbelopp inte beviljas retroaktivt vill vi uppmuntra er till att skicka in ansökningar gällande vårterminen i november och ansökningar gällande höstterminen i maj.