Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Resa med riksfärdtjänst kan enligt Lag om Riksfärdtjänst beviljas den som har ett stort och varaktigt funktionshinder som innebär att man måste resa på ett mer kostsamt sätt än andra eller inte kan resa utan ledsagare.
Rätt till färdtjänst ger inte med automatik rätt till riksfärdtjänst.
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Resa på grund av exempelvis arbete, studier eller sjukvård beviljas inte.
Riksfärdtjänst kan beviljas inom landet från en kommun till en annan.
Resa beviljas i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären ansvarar själv för att anskaffa ledsagare. Taxi eller specialfordon beviljas endast om resan på grund av funktionshinder inte kan göras med allmänna kommunikationer ens tillsammans med ledsagare.
Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan, således för tiden i transportmedlet. Behov av ledsagare vid resmålet beaktas inte. Resa med bil kan inte beviljas på grund av att allmänna kommunikationer saknas vid den tidpunkt eller till det resmål man önskar resa.
Om resa med bil beviljas ska resan ske under de tider allmänna kommunikationer finns på sträckan. Detta innebär att resa nattetid beviljas endast om mycket speciella skäl föreligger. Ansökan ska vara handläggaren tillhanda i god tid, gärna tre veckor före resa. Vid resa under julhelgen måste ansökan vara inkommen i mitten av november. Beslut meddelas skriftligt. Avslag på ansökan, helt eller delvis, kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Frågor besvaras av handläggare som nås på telefon 0455-233 90 vardagar kl 9.00 - 12.00. Telefonsamtal med handläggare kan komma att spelas in.