Förteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder

LÄS MER

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare ska ge in förteckning av den omyndiges/huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen.

Förteckningen enligt ovanstående ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från förordnandedagen.
Legala förmyndare (föräldrar) ska ge in förteckning inom en månad från det omyndigs tillgångar överstigit åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkrings-balken (2010:110) eller erhållit tillgångar under villkor om att förvaltningen av den ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Ida Svensson
ida.svensson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se