Visselblåsare

LÄS MER

Detta är en e-tjänst för visselblåsning

E-tjänsten ska användas om du, som invånare eller medarbetare i Sölvesborgs kommun, kommunala bolaget Sölvesborgs Energi eller annan arbetsrelation till kommunen/bolaget, misstänker att någon förtroendevald, chef i ledande ställning eller nyckelperson inom Sölvesborgs kommun/Sölvesborg Energi har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. 

Du som anmäler kan känna dig trygg med att anmälan tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. 

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din anmälan. De uppgifter som lämnas, både om oegentligheter som om vem som är avsändare av uppgifterna, är dock som huvudregel offentliga enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och kan lämnas ut om inte sekretess gäller enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Väljer du att vara anonym, var så tydlig och detaljrik som möjligt för att vi ska kunna utreda din anmälan. Tänk på att inte vara inloggad i e-tjänste plattformen om du vill vara anonym.

Din anmälan hanteras enligt personuppgiftslagen. Ansvarig nämnd för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen. Dina uppgifter kommer endast att behandlas för att utreda huruvida en oegentlighet har ägt rum eller ej. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt. Du har rätt att få ett registerutdrag och begära rättelse. 

 

Så hanteras din anmälan

Din anmälan kommer att tas emot och diarieföras. Har du lämnat kontaktuppgifter i din anmälan kommer du få ett mail där det framgår vilket diarienummer ditt ärende har. Din anmälan kommer sedan att utredas av en intern utredningsgrupp. 

Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att utreda huruvida lämnade uppgifter/misstankar är sannolika. Utredningen ska resultera i en rekommendation till berörd nämnd/bolag och, i sådana fall det är möjligt, en återkoppling till anmälaren samt uppföljning kring vilka åtgärder berörd nämnd/bolaget har vidtagit. 

Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

Årligen följs visselblåsfunktionen upp och redovisas till kommunfullmäktige. Uppföljningen baseras på antalet inkomna anmälningar samt andel ärenden som bedöms vara visselblåsning.  Uppgifterna kommer vara avidentifierade och några personuppgifter kommer inte att redovisas i denna uppföljning.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa