Grävansökan

LÄS MER

Grävtillstånd

Alla åtgärder som görs i mark som står under kommunens förvaltning har kommunen som markägare och väghållare ett ansvar att bevaka.

Det kan vara allmänna och enskilda vägar, gator, torg, parker och andra platser som finns i kommunens detaljplaner. 

För att få gräva i kommunens mark krävs ett grävtillstånd som söks via denna e-tjänst hos Tekniska avdelningen och behandlas i samråd med den sökande.

Detta medför inte automatiskt rätt att förlägga och bibehålla anläggningar i mark som kommunen förvaltar, utan rätt att genomföra beskrivet arbete och omfattar endast lämpligheten av anläggningens placering. 

Rätt att lägga ledningar görs genom ett juridiskt avtal exempelvis markavtal, ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätts avtal. 

Då ansökan avser en engångsföreteelse upprättas avtal endast för denna speciella anläggning.

Allmänna villkor för grävtillstånd

1. Sölvesborgs kommuns Regler och anvisningar för schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark

2. Sölvesborg Energi, https://solvesborgenergi.se/gata/mark--och-anlaggningsarbeten/bestammelser-vid-markarbeten 

Följ ditt ärende

Den första gången man gör en ansökan skapas ett konto i ärendesystemet RosyWeb.
En PIN-kod skickas till den angivna mejlen. Med den går det bra att logga in och få en överblick på inskickade gräv- och TA-plans ärenden.