Värmepump - ansökan/anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten krävs alltid anmälan eller ansökan till Miljöförbundet Blekinge Väst. (Bestämmelsen finns i 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.) Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.​ Du kan anmäla/ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Anmälan/Ansökan om värmeuttag ur mark/vatten".

 • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa och avgiften tas ut innan handläggningen påbörjas. Ansökan/Anmälan om ytjordvärme eller bergvärme kostar 2 188 kr år 2024. För annan typ av värmeuttag tas en avgift ut baserat på den tid handläggningen tar och timavgiften är 1 094 kr/ timme år 2024. Faktura skickas separat.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

 • Anmälan/ansökan ska göras i god tid före installationen, eftersom handläggningstiden för en komplett anmälan/ansökan normalt är mellan 4-6 veckor.
 • Påbörja inte installationen innan anmälan/ansökan blivit behandlad. Miljöförbundet skickar ut ett beslut med försiktighetsmått för installationen, alternativt ett beslut med villkor för tillståndet.
 • Ett bra förarbete kan korta ner handläggningstiden. Se därför till att kontakta eventuell annan fastighetsägare, som berörs av anläggningen, och bifoga eventuellt avtal.
 • Kontakta alla grannar inom 100 meters radie för att kontrollera om deras fastigheter har enskild vattentäkt (grävd eller borrad brunn) eller enskilt avlopp.
 • Alla enskilda vattentäkter och enskilda avlopp ska markeras på situationskartan och avstånd till kollektorn och borrhål ska anges. Detta gäller även egen enskild vattentäkt eller enskild avloppsanläggning.
 • Om borrhål placeras närmare fastighetsgräns än tio meter, ska intyg från berörd granne bifogas. Blankett för grannintyg finns här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter/varmepump.html
 • Om din värmepumpsanläggning har effektuttag större än 10 MW råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. (Kontakta gärna Miljöförbundet Blekinge Väst innan du/ni anmäler detta).​
 • Inom vattenskyddsområde för kommunal dricksvattentäkt krävs tillstånd från Miljöförbundet Blekinge Väst för att få installera värmepump. ​

Uppgifter som behöver fyllas i din anmälan/ansökan​

 • Teknisk information om värmepumpen.
 • Uppgifter om den som anmäler/ansöker.
 • Kontaktuppgifter om värmepumpsinstallatören
 • Kontaktuppgifter för borrentreprenör/gräventreprenör
 • Information om installationen, inklusive placering av systemet
 • Datum då arbeten planeras
 • Om några vattentäkter eller enskilda avlopp berörs, samt i så fall information om dessa

​Dokument som behöver bifogas​

 • Situationskarta med tomtgränser, byggnader, vägar, vattendrag, byggnader, borrhål/kollektor och värmepumpens placering. Ev. dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp ska också markeras. Avstånd från borrhåll/kollektor till fastighetsgränser, byggnader, brunnar och avlopp ska anges. Denna bilaga kan skapas i en karta kopplad till e-tjänsten. Dock blir  Ett steg för värme
 • Produktdatablad för värmepumpen  
 • Säkerhetsdatablad för frostskyddsvätskan
 • Avtal med ev. berörd fastighetsägare (om del av anläggningen läggs på annans fastighet)
 • Intyg från ev. berörd granne (om borrhålet ligger närmare än 10 meter från tomtgräns).

För bilagor, som inte skapas i e-tjänsten, gäller följande:

 • Du kan ta bilder på dokumenten och ladda upp. Detta görs i slutet av e-tjänsten. Det är viktigt med skarpa bilder, för att vi ska kunna använda dem. 
 • Det går också att skicka in dokument med vanlig post eller e-post. Miljöförbundets kontaktuppgifter finns på vår hemsida: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/kontakta-oss.html. Ange att det gäller en anmälan/ansökan om värmepump, ditt namn och fastighetsbeteckningen, så vi vet vilket ärende dokumenten hör till.
 • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • se Uppgifter som behöver fyllas i din anmälan/ansökan
 • se Dokument som behöver bifogas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa