Sopdispens - ansökan om uppehåll eller befrielse från hämtning av kärlavfall och slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam kan beviljas om fastigheten är obebodd under en sammanhängande period av minst sex månader. Fastigheten ska vara obebodd och endast besökas för tillsyn. Försäljning, sanering, flytt till äldreboende, långa resor etc. kan vara skäl som ger uppehåll. Dispens ges för max 1 år i taget. 

Befrielse från hämtning av kommunalt avfall/hushållsavfall kan beviljas om det finns särskilda skäl. Detta under förutsättning att fastigheten inte nyttjas som normalt boende, att ingen övernattning sker och att allt avfall kan omhändertas på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dispens ges för max 6 år i taget.

Bestämmelserna finns i den kommunala renhållningsordningen. 

Du kan ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Ansökan om dispens för uppehåll eller befrielse från hämtning av kärlavfall och slam", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa. Ansökan om dispens kostar 1375 kr år 2024. Avgiften tas ut även om dispens inte beviljas. Faktura skickas separat.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Tänk på att handläggningstiden för din ansökan kan vara upp till 6 veckor och att dispens inte kan beviljas retroaktivt. Gör därför din ansökan i god tid. 
  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din ansökan.
  • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till sökanden
  • Uppgifter om fastigheten, där dispens önskas
  • Uppgifter om avfallshantering
  • Uppgifter om avloppsanordningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa