Slamdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förlängt hämtningsintervall för slam kan medges under förutsättning att slamavskiljaren är så stor i förhållande till uppkommen slammängd att det räcker med tömning vartannat år. Dispens ges för max fem år i taget.

Uppehåll i hämtning av slam kan medges om fastigheten är obebodd under en sammanhängande period av minst ett år. Dispens ges för max 1 år i taget.

Totalbefrielse för hämtning av slam kan medges om slammet kan omhändertas och spridas på den egna fastigheten på ett sätt som är utan risk för människors hälsa och miljö. Dispens ges för max fem år i taget.

Bestämmelserna finns i den kommunala renhållningsordningen. 

Du kan ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Ansökan om dispens för slamavskiljare", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa. År 2024 är avgiften för slamdispens 1100 kr. Avgiften tas ut även om dispens inte beviljas. Faktura skickas separat.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Tänk på att handläggningstiden för din ansökan kan vara upp till 6 veckor och att dispens inte kan beviljas retroaktivt. Gör därför din ansökan i god tid. 
  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din ansökan.
  • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till sökanden
  • Uppgifter om fastigheten, där dispens önskas
  • Uppgifter om avloppsanordningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa