Inackorderingsbidrag

LÄS MER

Ansökan om inackorderingsbidrag

Avser elever i gymnasial utbildning. Gäller endast elever folkbokförda i Sölvesborgs kommun.

Regler och information för inackorderingsbidrag

Sölvesborgs kommun lämnar i enlighet med Skollagen kap 5 § 33 inackorderingsbidrag till gymnasiestuderande enligt följande.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag avseende de merkostnader ett boende utanför föräldrahemmet innebär då gymnasiestudier på annan ort genomgås.

  1. Bidragsberättigade elever

Bidragsberättigad är elev som är folkbokförd i Sölvesborgs kommun och i tid längst fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

  1. Bidragsgilla studier

Bidrag lämnas endast vid inackordering för studier på gymnasial nivå bedrivna vid gymnasieskola inom det offentliga skolväsendet.

Bidrag lämnas inte vid studier på studieväg som Sölvesborgs kommun själv anordnar.

Bidrag kan i vissa fall beviljas för studier vid riksrekryterande idrottsgymnasieutbildningar och gymnasieutbildningar för vissa handikappade.

Elev som normalt ej är berättigad till inackorderingsbidrag kan vid praktikperiod och dylikt, då andra tider än vanliga skoltider gäller, få inackorderingsbidrag om eleven tvingas hyra bostad eller skaffa inackordering och har kostnader härför.

Vid studier vid fristående skolan går det att söka inackorderingsbidrag hos CSN för utbildningar som Sölvesborgs kommun inte anordnar.

  1. Övriga krav för bidrag

För rätt till bidrag krävs i normalfallet att eleven ska vara inackorderad eller ha egen bostad på studieorten och ha kostnader för detta. I vissa fall kan även andra elever ha rätt till inackorderingsbidrag (se punkt 4 nedan). Avståndet till studieorten skall vara minst 40 km för att bidrag ska lämnas.

  1. Besvärlig resväg och särskilda skäl

Vid särskilt besvärlig eller utsträckt resa till och från skolan, kan elev som i övrigt inte uppfyller kraven för bidrag ovan, få inackorderingsbidrag. Resan till och från skolan skall i sådant fall överstiga 3 timmar per dag.

Inackorderingsbidrag kan lämnas till elev som i övrigt inte uppfyller kraven för bidrag ovan, om eleven har särskilda skäl (t ex medicinska) och kan styrka dessa.

  1. Bidragets storlek med mera

Bidrag lämnas med ett månatligt belopp motsvarande 1/30 av det basbelopp som gällde vid ingången av respektive aktuellt läsår.

Detta belopp avrundas nedåt till helt tiotal kronor. Bidrag betalas ut 9 mån under ett läsår (sept-maj).

Finns synnerliga skäl kan dels högre bidragsbelopp beviljas, dels en längre tidsperiod beaktas.

Bidrag som utgår för studerande med tillämpning av 2 stycket i 2 punkten ovan skall beräknas i tidsmässig proportion till helt månadsbidrag.

  1. Ansökan och beslut

Ansökan om inackorderingsbidrag skall göras på fastställd blankett. Beslut fattas av delegat som barn- och utbildningsnämnden utsett. Beslut kan ej överklagas.

För den som ansöker om inackorderingsbidrag under praktikperiod och dylikt gäller att till ansökan ska bifogas kopia på arbetsschema och bostadskontrakt.

Bidrag lämnas inte retroaktivt för mer än två månader inräknat den månad ansökan inkom till barn- och utbildningsförvaltningen.

  1. Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden och återkrav

Den som erhåller inackorderingsbidrag är skyldig att till barn- och utbildningsförvaltningen omedelbart anmäla om något förhållande som påverkar rätten till bidraget ändras. Felaktigt utbetalt inackorderingsbidrag ska återkrävas.

  1. Ej samtidigt terminsbiljett eller ersättning för elevresor.

Den som erhåller inackorderingsbidrag får inte samtidigt elevreseersättning eller terminsbiljett.

Frågor om e-tjänsten

Elisabeth Björklund
elisabeth.bjorklund@solvesborg.se
0456-81 61 92

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@solvesborg.se