Inackorderingsbidrag

LÄS MER

Ansökan om inackorderingsbidrag

Avser elever i gymnasial utbildning. Gäller endast elever folkbokförda i Sölvesborgs kommun.

Regler och information för inackorderingsbidrag

Sölvesborgs kommun lämnar i enlighet med Skollagen kap 15 § 32 inackorderingsbidrag till gymnasiestuderande enligt följande.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag avseende de merkostnader ett boende utanför föräldrahemmet innebär då gymnasiestudier sker på annan ort.

  1. Bidragsberättigade elever

Bidragsberättigad är elev som är folkbokförd i Sölvesborgs kommun och i tid längst fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

  1. Bidragsgilla studier

Eleven ska vara mottagen i första hand enligt skollagen 16 kap 44§.

Om du studerar på en riksinternatskola, folkhögskola, fristående gymnasieskola eller utomlands ansöker du om inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Observera att du inte kan bli beviljad resekort av din hemkommun om du samtidigt får inackorderingsbidrag från CSN.

  1. Övriga krav för bidrag

För rätt till bidrag krävs i normalfallet att eleven ska vara inackorderad eller ha egen bostad på studieorten och ha kostnader för detta. I vissa fall kan även andra elever ha rätt till inackorderingsbidrag (se punkt 4 nedan). Avståndet till studieorten skall vara minst 40 km för att bidrag ska lämnas.

  1. Bidragets storlek

Bidrag lämnas med ett månatligt belopp motsvarande 1/30 av det basbelopp som gällde vid ingången av respektive aktuellt läsår.

Detta belopp avrundas nedåt till helt tiotal kronor. Bidrag betalas ut 9 mån under ett läsår (sep-maj).

  1. Ansökan och beslut

Ansökan om inackorderingsbidrag ska göras på fastställd blankett. Beslut fattas av delegat som barn- och utbildningsnämnden utsett.

Beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett överklagande måste ske skriftligt. Ange tydligt att det är ett överklagande till Förvaltningsrätten i Växjö, vilket beslut som skall överklagas och vilken ändring som önskas i beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till Sölvesborgs kommun inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas av domstolen.

  1. Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden och återkrav

Den som erhåller inackorderingsbidrag är skyldig att till barn- och utbildningsförvaltningen omedelbart anmäla om något förhållande som påverkar rätten till bidraget ändras. Felaktigt utbetalt inackorderingsbidrag ska återkrävas.

  1. Den som erhåller inackorderingsbidrag får inte samtidigt något resekort.

Frågor om e-tjänsten

Elisabeth Björklund
elisabeth.bjorklund@solvesborg.se
0456-81 61 92

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@solvesborg.se