Insatser/stöd enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning  kan ha rätt att få det stöd och den service som behövs för att du ska kunna leva som andra och aktivt delta i samhället.

LSS är förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som säger att personer med funktionsnedsättning har rätt att få hjälp och leva ett liv som alla andra.


Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, utan de är stora och förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Om du är under 15 år ansöker din vårdnadshavare om insatser till dig. Om du är mellan 15-17 år och förstår innebörden av insatsen kan du ansöka på egen hand eller få hjälp av din vårdnadshavare. Har du fyllt 18 år ansöker du på egen hand. En god man eller förvaltare kan hjälpa dig.

 

Tänk på att:

 • Handläggningstiden påverkas av om din ansökan är komplett med aktuella underlag.
 • Om ansökan gäller minderårig och föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna samtycka till ansökan.
 • Om vi behöver uppgifter från någon annan kommer vi först att inhämta ett samtycke från dig.

 

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa