Ledighet för elev

LÄS MER

Villkor för ledighet


Enligt skollagen får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Skolan får beviljas sådan ledighet i sammanlagt 10 skoldagar under ett läsår. Finns det synnerliga skäl, får rektor bevilja ledighet längre än 10 skoldagar under ett läsår. Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation ska kunna medge frånvaro utan att stora luckor i utbildningen uppstår.


Ansökan

Ansökan om ledighet inlämnas till mentor som antingen fattar eget beslut eller lämnar yttrande till rektor. Avser ansökan längre tid än sammanlagt 10 dagar under läsåret, ska ansökan inlämnas till rektor senast 5 veckor före avsedd ledighet.


Att iaktta vid ledighet

När elev beviljas ledighet från skolarbetet ska följande iakttas:

• Att eleven själv av undervisande lärare får ta reda på vad klassen gör under ledigheten. Elev åk 7-9 måste ha plan för självstudier ifylld.
• Att eleven ska delta i eventuella prov även om det gäller avsnitt som klassen har arbetat med under ledigheten.
• Att inga anpassningar av prov görs för elev som har haft ledighet.
• Att elev inte kan påräkna enskild undervisning för att täcka eventuella luckor.

OBS! Endast en veckolång ledighet kan påräknas för familjesemester eller föreningsresa per läsår.