Uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Här ansöker du om uppskjuten skolplikt.

Observera att vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Uppskjuten skolplikt, 7 kap. 10 § skollagen

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt ska prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Uppskjuten skolplikt är ett ingripande beslut eftersom man fråntar elevens rätt till utbildning. Det är också därför som kommunens möjligheter att fatta ett sådant beslut är starkt begränsade. Ett beslut om uppskjuten skolplikt ska alltid föregås av ett ingående samrådsförfarande med vårdnadshavarna.

En önskan från vårdnadshavaren om att skjuta upp skolstarten är i sig inte en tillräcklig grund för beslut. Utan för att kunna fatta beslut om uppskov måste det föreligga särskilda skäl. Föreligger särskilda skäl kan kommunen medge uppskjuten skolstart.

Normalt så aktualiseras frågan om uppskov innan barnet har börjat skolan, men det kan även komma upp när barnet gått där någon tid.

Exempel på särskilda skäl som kan var anledning till uppskjuten skolstart är att barnet:

  • inte är moget för skolgång
  • är fött sent på året och har orienterat och identifierat sig med barn födda ett år senare
  • har tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål
  • har försenad utveckling på grund av t ex sjukdom eller funktionsnedsättning

Skolchef beslutar på delegation från Barn- och utbildningsnämnden om uppskjuten skolplikt. Beslut som fattats enligt 7 kap. 10 § skollagen kan överklagas med stöd av 28 kap. 12 § skollagen hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Oavsett vilka skäl för uppskov som framförs måste kommunen kunna vidimera uppgifterna innan ett beslut om uppskjuten skolplikt tas. Rektor ansvarar för utredning och erforderlig dokumentation, samt tillstyrker/avstyrker ansökan innan denna går till skolchef för beslut.

Hur man överklagar
Om du vill överklaga beslutet gör du det skriftligt till Barn- och utbildningsnämnden. Beslutet överklagas med stöd av 28 kap. 12 § skollagen. Överklagandet ska vara Barn- och utbildningsnämnden tillhanda senast 3 veckor från den dag du fått beslutet. Eventuella intyg och utlåtanden som du vill åberopa ska skickas med. I överklagandet måste framgå vilket beslut du vill överklaga och vilken ändring du vill ha. Om skolchef inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar Barn- och utbildningsnämnden ditt överklagande vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.